Cirrostratus (riasové slohy) Cs

2. května 2009 v 19:44
Utvárajú biele závoje, cez ktoré tiež môžeme vidieť obrysy Slnka a Mesiaca. Na oblohe vytvárajú jednoliaty biely povlak. Vznikajú pri adiabatickom ochladzovaní vzduchu vystupujúceho do vrchnej časti troposféry po frontálnych plochách. Tieto oblaky priamo súvisia s teplým frontom, ale sú aj oznamovateľmi vlhkéhopočasia alebo jeho blízkeho zhoršenia. Sú tvorené drobnými kryštálikmi ľadu. Ich hrúbka je už dostatočná, dosahuje od niekoľko sto kilometrov do niekoľkých kilometrov. Tieto oblaky sprevádza "halo". Je to nie častý, zaujímavý jav, keď sa v okolí Slnka vytvorí biely kruh.


 

Ako vzniklo pomenovanie oblakov?

2. května 2009 v 19:33
Na prelome 18. a 19. storočia žil v Anglicku chemik Luke Hovard, ktorého záľubou bola meteorológia. Podľa vlastných pozorovaní zostavil, na vtedajšiu dobu unikátne dielo Klíma Londýna, za ktoré dosiahol vysoké ocenenie, stal sa členom Kráľovskej akadémie. Do histórie meteorológie sa však dostal kvôli niečomu inému. Pozoroval oblaky, všímal si ich tvary a dával im priliehavé mená cirrus, cumulus, ... Tak sa stal Luke Hovard autorom prvej klasifikácie oblakov. Súčasná medzinárodná klasifikácia pozná 10 základných druhov oblakov, ďalej rozlišujeme 14 tvarov, 9 odrôd a 3 zvláštnosti. Oblaky môžeme roztriediť do skupín podľa rôznych kritérií. Napr. podľa štruktúry na vodné, kryštalické a zmiešané. Najrozšírenejšie je triedenie podľa výšky, pri ktorom rozlišujeme oblaky nízke, stredné, vysoké a oblaky vertikálneho vývoja. Ja vám poviem o desiatich základných.

Prečo sú oblaky biele?

2. května 2009 v 19:32
Zhora sú oblaky osvietené slnečným svetlom, ktoré sa sčasti odrazí a sčasti prechádza oblakom. Pritom dochádza k rozptylu svetla. Kvapky vody sú však omnoho väčšie ako boli rozptyľujúce častice a tak pri rozptyle na nich neprevláda žiadna iná farba. Zložením takto rozptýlených farieb z rôznych kvapiek vznikne biela. Ak je však oblak mohutnejší, len veľmi málo svetla dokáže prejsť až k základni oblaku, preto býva ťažký búrkový mrak odspodu tmavý. 


Kedy vzniká oblak?

2. května 2009 v 19:31
Oblak vznikne vtedy, keď množstvo vodnej pary obsiahnutej v atmosfére presiahne hladinu nasýtenia a para sa začne zrážať buď do tvaru malých kvapôčiek alebo prechádzať z plynného do tuhého skupenstva. Vzduch sa vodnou parou úplne nasýti.

Čo je to oblak

2. května 2009 v 12:22 | Matolino
Oblak je viditeľná sústava stoviek miliónov nepatrných častíc vody alebo ľadu. Všetky druhy oblakov sú produktom kondenzácie alebo sublimácie vodnej pary v ovzduší. Táto sústava môže súčasne obsahovať i väčšie častice vody alebo ľadu a tiež iné častice pochádzajúce napr. z priemyselných exhalácií, dymu alebo prachu.. Prevažná väčšina kvapôčiek, z ktorých pozostávajú oblaky má veľkosť od päť do dvadsať mikrónov. Sú to teda kvapôčky veľmi malé, ich pádová rýchlosť je prakticky zanedbateľná, preto zostávajú na mieste vzniku teda v oblaku a preto oblak nespadne na zem. Za oblak môžeme považovať aj hmlu.Kam dál